General Internal Medicine (BS Nội Tổng Quát)- Cần bằng đứng tên

 • Loại hình: Toàn thời gian
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Ngành nghề: Y tế - Dược
 • Vị trí: Quản lý cấp cao
 • Kinh nghiệm: Trên 5 Năm
 • Bằng cấp: Đại học
 • Ngày đăng: 13/05/2014
 • Hạn nộp: 15/06/2014

Mô tả công việc

Key Areas of Responsibility (Công việc chính)

 

 
 • Treat internal disorders, such as hypertension, heart disease, diabetes, and problems of the lung, brain, kidney, and gastrointestinal tract.
Điều trị rối loạn nội bộ, chẳng hạn như tăng huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường, và các vấn đề của phổi, não, thận và đường tiêu hóa.
 
 • Analyze records, reports, test results, or examination information to diagnose medical condition of patient.

Phân tích hồ sơ, báo cáo, kết quả xét nghiệm, hoặc thông tin kiểm tra để chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bệnh nhân

 
 • Prescribe or administer medication, therapy, and other specialized medical care to treat or prevent illness, disease, or injury.

Kê toa hoặc cho thuốc, điều trị và chăm sóc những bệnh chuyên biệt để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật hoặc chấn thương

 
 • Provide and manage long-term, comprehensive medical care, including diagnosis and nonsurgical treatment of diseases, for adult patients in an office or hospital.

Cung cấp và quản lý dịch vụ chăm sóc y tế dài hạn toàn diện, bao gồm cả chẩn đoán và điều trị không phẫu thuật của bệnh, cho bệnh nhân người lớn trong một văn phòng hoặc bệnh viện

 
 • Manage and treat common health problems, such as infections, influenza and pneumonia, as well as serious, chronic, and complex illnesses, in adolescents, adults, and the elderly.

Quản lý và điều trị các vấn đề sức khỏe phổ biến, chẳng hạn như nhiễm trùng, bệnh cúm và viêm phổi, cũng như, bệnh mãn tính, phức tạp và nghiêm trọng, trong thanh thiếu niên, người lớn và người già

 
 • Monitor patients' conditions and progress and revaluate treatments as necessary.

Giám sát các tình trạng của bệnh nhân và cải tiến, đánh giá lại phương pháp điều trị khi cần thiết.

 
 • Collect, record, and maintain patient information, such as medical history, reports, and examination results.

Thu thập, ghi chép, và duy trì thông tin bệnh nhân, chẳng hạn như lịch sử y tế, kết quả báo cáo và kiểm tra

 
 • Make diagnoses when different illnesses occur together or in situations where the diagnosis may be obscure.

Chẩn đoán các loại bệnh khác nhau xảy ra cùng lúc hoặc trong những trường hợp mà việc chẩn đoán có thể là không rõ ràng

 
 • Explain procedures and discuss test results or prescribed treatments with patients.

Giải thích các quy trình và thảo luận về kết quả kiểm tra hoặc điều trị theo quy định với bệnh nhân

 
 • Advise patients and community members concerning diet, activity, hygiene, and disease prevention.

Tư vấn cho bệnh nhân và các thành viên cộng đồng liên quan đến chế độ ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh, phòng chống bệnh tật.

 
 • Refer patient to medical specialist or other practitioner when necessary. .

Giới thiệu bệnh nhân cho bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ khác khi cần thiết.

 
 • Immunize patients to protect them from preventable diseases.

Chủng ngừa cho bệnh nhân để bảo vệ chúng khỏi bệnh truyền nhiễm.

 
 • Advise surgeon of a patient's risk status and recommend appropriate intervention to minimize risk.

Tư vấn cho bác sĩ phẫu thuật các tình trạng nguy cơ của bệnh nhân và đề nghị can thiệp thích hợp để giảm thiểu rủi ro.

 
 • Direct and coordinate activities of nurses, students, assistants, specialists, therapists, and other medical staff.

 

Chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các y tá, sinh viên, trợ lý, các chuyên gia, nhà trị liệu, và nhân viên y tế khác
 
 • Provide consulting services to other doctors caring for patients with special or difficult problems.
Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các bác sĩ khác chăm sóc bệnh nhân với các vấn đề đặc biệt khó khăn.
 
 • Operate on patients to remove, repair, or improve functioning of diseased or injured body parts and systems.
Phẩu thuật bệnh nhân để loại bỏ, điều chỉnh hoặc cải thiện hoạt động của bệnh hoặc bị thương bộ phận cơ thể và hệ thống
 
 • Plan, implement, or administer health programs in hospitals, businesses, or communities for prevention and treatment of injuries or illnesses.
Lập kế hoạch, thực hiện, hoặc quản lý chương trình y tế tại các bệnh viện, doanh nghiệp, hoặc cộng đồng để phòng ngừa và điều trị chấn thương hoặc bệnh tật
 
 • Conduct research to develop or test medications, treatments, or procedures to prevent or control disease or injury.
Tiến hành nghiên cứu để phát triển hoặc thử nghiệm các loại thuốc, phương pháp điều trị, hoặc thủ tục để ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tật hoặc chấn thương
 
 • Prepare government or organizational reports on birth, death, and disease statistics, workforce evaluations, or the medical status of individuals.
Chuẩn bị các báo cáo về tỉ lệ sinh, tỉ lệ chết, thống kê bệnh tật, đánh giá lực lượng lao động, hoặc tình trạng y tế của các cá nhân.cho chính phủ và tổ chức

 

Kỹ năng yêu cầu

Minimum Requirements (Yêu cầu tối thiểu)

 • Degree (Bằng cấp): Medical Doctor degree (Bác sĩ y khoa)
 • Experience (Kinh nghiệm): At least 3 years experiences in hospital with practice certificate already issued (Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại bệnh viện và đã có chứng chỉ hành nghề)
 • Ability to communicate effectively with people within a multinational environment (Khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người ở các môi trường khác nhau).
 • Demonstrates analytical, meticulous and accuracy in the job (Mô tả công việc tỉ mĩ, rõ ràng và phân tích hợp lý) .
 • Conversant in English is an advantage (Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế).
 • Others (Những yêu cầu khác):

Thông tin khác

Other Responsibilities (Trách nhiệm khác)

 

 • Be in charge of implementing company policy and procedure.

Thực hiện đúng nội quy và quy trình của công ty

 • To be able to multi-function and show willingness to take on further tasks that may be required.

Sẵn sàng đảm nhiệm các chức năng và nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

 

 

Professional / Personal Responsibilities (Chuyên môn/trách nhiệm cá nhân)

 • Maintain confidentially and objectivity in accordance with the ethics of the profession.

Bảo mật thông tin và tính khách quan của vấn đề theo đạo đức nghề nghiệp

 • Maintain and appropriate level of both personal and professional development.

Duy trì và thích ứng với sự phát triển cả về cá nhân và nghề nghiệp chuyên môn

Ứng viên bấm vào nút "Ứng tuyển" để ứng tuyển trực tuyến

Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ. Nhấn vào đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.

Nhận bản tin việc làm

Cơ hội nhận cẩm nang việc làm và thông tin công việc mới mỗi tuần

Việc làm tương tự